حفاظت دست و بازو | دستکش های حفاظتی | تجهیزات حفاظتی

By |۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۳۸:۲۸آذر ۳ام, ۱۳۹۶|ایمنی|بدون ديدگاه

حفاظت دست و بازو | دستکش های حفاظتی | تجهیزات حفاظتی در صورتی که ارزیابی خطر در محیط کار آشکار نماید که کارگران با خطرات آسیب بالقوه برای دست و بازو مواجه هستند ، کارفرمایان باید برای کارگران دستکش ایمنی مناسب تهیه نمایند . خطرات بالقوه شامل جذب پوستی مواد خطرناک ، مواد شیمیایی یا [...]