توضيحات پروژه

تجهيزات حفاظت فردي | ایمنی

در وضعيت پر خطري كه در آن مشغول به كار مي­باشيم نقش استفاده از وسايل و تجهيزات حفاظت فردي در تأمين سلامت كاركنان در مقابل صدمات فيزيكي ناشي از محيط كار بر كسي پوشيده نمي­باشد .

بنابراين جا دارد مديران و مسئولين در همه رده­هاي سازماني شركتها ابتدا خطرات محيطهاي كاري خود را شناسايي و سپس متناسب با نوع فعّاليتها ، كاركنان را در مقابل خطرات احتمالي تجهيز نمايند .

عدم كاربرد وسايل و البسه حفاظت فردي كه در اختيار كاركنان قرار مي­گيرد بمنزله تخطّي از مقررات جاري ايمني در شركت تلقي مي­گردد و مسئولين ايمني مي­توانند با چنين كاركنانيكه از پوشيدن البسه ايمني در محيط كار امتناع ورزيده و بدين طريق خود را در معرض حادثه قرار مي­دهند متناسباً برخورد نمايند.

در گردآوري اين مجموعه از مواد قانوني آئين­ نامه وسايل حفاظت انفرادي مؤسسه كار و تأمين اجتماعي استفاده گرديده است كه بالطبع با توجّه به پشتوانه قانوني در پياده­ سازي نظام مديريت ايمني به عنوان يكي از الزامات قانوني مي­تواند مورد استفاده شركتها و مناطق عمليات انتقال گاز قرار گيرد.

به تجربه ثابت شده است كه صرفاً شناخت عمومي از وسايل و تجهيزات حفاظت فردي مرتبط با فعّاليتهاي جاري در شركت كافي بنظر نميرسد و كاركنان مي­بايد در مشاغل مربوطه جهت كاربرد صحيح اينگونه تجهيزات و البسه ايمني ، تحت آموزشهاي تخصّصي كوتاه مدّت نيز قرار گيرند .

در خاتمه از همكاران گرامي خصوصاً كاركناني كه در واحدهاي عملياتي و يا فعّاليتهاي پر خطر مشغول بكار مي­باشند تقاضا مي­گردد كه با توجّه به شعار ايمني “علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد” و يا “پيشگيري بهتر از درمان است” خود را در مقابل خطرات به نحو مطلوب ايمن نمايند . پيشنهادات و راهنمائيهاي تخصّصي شما همكاران عزيز در هر چه كاملتر شدن اين مجموعه موجب امتنان خواهد بود .