چشم گربه ای | چشم گربه ای ترافیکی

در میان تجهیزات ترافیکی، مجموعه ای از تجهیزات فارغ از پیشرفت تکنولوژی، بر پایه ی هوشمندی متخصصان و طراحان و قوانین فیزیک ساخته و طراحی شده اند. استفاده از قوانین انعکاس نور، مواد اولیه ی مقاوم و کنش های فیزیکی.

چشم گربه ای ترافیکی نمونه ای عالی از این دست است. این محصول با بدنه ای که نقش برجستگی روی سطح آسفالت را ایفا می کند،

به رانندگان در باب محدوده ها و خطرها هشدار می دهد. همچنین به دلیل قابلیت انعکاس نور به خوبی در تمام مسیر، تفکیک ها و حاشیه ها را رد زنی کرده و راهنمایی عالی در جاده ها و خیابان ها است.

چشم گربه ای سولار، نسل جدیدی از علائم ترافیکی ، چشم گربه ای می باشد؛ که از طریق سلول های خورشیدی، نیروی الکتریسیته را ذخیره کرده و شب هنگام چراغ های چشمک زن خود را فعال می کند.