آلودگی ترافیک

منظور از آلودگی ترافیک لطمات و خساراتی است که ترافیک وسایل نقلیه بخصوص در شهرها و مناطق شهری ، بر پیکر محیط زیست وموجودات زنده وارد میسازد .

وضعیت نابسامان رانندگی و افزایش روز افزون ترافیک شهری در کشور به وضعیت خطرناکی تبدیل شده است . از همین جهت به بررسی ترافیک ونتایج آن می پردازیم .

ترافیک سنگین ۴ هزینه عمده برای کشور دارد :

۱زمان : روزانه میلیون ها ساعت  افراد در کلان شهرها مخصوصا تهران از بین می رود. زمانی که در کمترین حد استفاده می توانست صرف استراحت جمعیت خسته شهر شود.

۲سوخت : در کلان شهر تهران یک مسیر ۱۰ کیلومتری که باید زمانی زیر یک ربع را نیاز داشته باشد به راحتی ۱ ساعت زمان می برد و به تبع آن چند برابر سوخت مصرف می شود ، قابل توجه است که تلاش برای آزاد سازی قیمت بنزین بی نتیجه بوده است .

۳هزینه روانی : افرادی که زمان زیادی را در ترافیک می گذرانند ، از نطر روانی هزینه زیادی می پردازند و حاصل آن درگیری های اجتماعی وخیابانی و تنش های خانوادگی و کاری بیشتر است که اگر بیشتر دقت کنیم عمق فاجعه معلوم می گردد .

۴بهداشت و درمان : ترافیک باعث افزایش آلودگی هوا بیماری های مختلف و در نهایت تحمیل هزینه های سنگین درمان به جامعه می شود .

آلودگی هوا :

آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه موتوری،سهم زیادی از آلودگی ترافیک شهری را تشکیل می دهد.که در شهر تهران عمده آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه است .
ترافیک جاده ای علاوه بر ایجاد آلودگی هوا در سطح یک منطقه باعث افزایش آلوده سازی هوا در سطح جهانی میشود . دود ناشی از تحرک اتومبیل هایی که سیستم موتور آنها از نوع احتراقی داخلی است شامل شیمیایی متعددی است .

۳ عامل نقش اساسی در ترافیک ها ایفا می کنند :
۱- زیرساخت ها
۲- فرهنگ بد رانندگی
۳- مجریان قانون