دستکش ایمنی

استفاده از دستکش ایمنی در انجام کار بسیار اهمیت دارد. بیش از۶۰% حوادث ناشی در حین کار مربوط به استفاده نکردن از دستکش ایمنی می

باشد .

دستکش ایمنی انواع بسیار متفاوتی دارد که هر کدام در جهت فعالیتی خاص تولید و عرضه می شود .

دست ها و انگشتان از با اهمیت ترین اعضای کمکی بدن می باشد که درهنگام مواجهه با خطرات ناشی از برق گرفتگی ، تماس با مواد شیمیایی ، پارگی

و بریدگی ، خراش ، سوختگی ، سوراخ شدن ، تماس با مواد بیولوژیکی و همچنین در برابر دما های بسیار بالا، برای حفاظت و نگهداری از آنها باید از

دستکش ایمنی مناسب استفاده شود .

امروزه انواع گوناگونی از دستکش ایمنی برای حفظ و نگهداری در برابر طیف گسترده ای از خطرات در دسترس عام هستند .

ماهیت خطر و آسیب های ناشی در حین انجام عملیات، در انتخاب دستکش ها موثر می باشد .

گستردگی و تنوع آسیب های شغلی دست، انتخاب صحیح دستکش ایمنی را مشکل می سازد .

الزامی است که کارکنان از دستکش ایمنی مخصوص طراحی شده برای آسیب هایی که در محیط کاریشان اتفاق می افتد و وظایفی که بر عهده دارند،

استفاده نمایند ، زیرا که برای یک عملیات خاص طراحی شده اند ، ممکن است در برابر سایر عملیات، حفاظت لازم را ایجاد ننمایند .

فاکتورهای موثر در انتخاب دستکش ایمنی مناسب :

نوع ماده شیمیایی که بکار می رود

ماهیت تماس (فروبری کامل، پاشش مواد و غیره(

مدت تماس

مساحت مورد نیاز برای حفاظت (فقط دست، ساعد، بازو(

نیاز به چنگش (خشک، تر، روغنی(

حفاظت دهی حرارتی

سایز و راحتی آن

نیازمندیهای مقاومتی/ سایش