دستکش ایمنی

بیش از ۶۰ درصد حوادث ناشی در حین کار مربوط به استفاده نکردن از دستکش ایمنی می باشد . دستکش ایمنی انواع بسیار متفاوتی دارد که هر کدام در جهت فعالیتی خاص تولید وعرضه می شود .

در برخی از انواع دستکش ایمنی به ویژه دستکش های حفاظتی در برابر حرارت و برخی مواد شیمیایی ،از آسترهای کتانی در جدار داخلی استفاده می شود .

دست ها و انگشتان از با اهمیت ترین اعضای کمکی بدن می باشد که در هنگام مواجهه با خطرات ناشی از پارگی و بریدگی ،خراش ،سوختگی ،سوراخ شدن و …برای نگه داری از آن ها باید از دستکش ایمنی مناسب استفاده کرد.