انواع دستکش های حفاظتی

در حال حاضر انواع بسیار متنوعی از دستکش ها در دسترس هستند که هر کدام به گونه ای خاص از دست ها و انگشتان در برابر خطرات مختلف محافظت می کنند.

نوع فعالیت کاری و خطرات ناشی مربوط به همان فعالیت در انتخاب دستکش ایمنی بسیار تاثیر دارد.

باید این مسئله را به خاطر بسپارید که استفاده از هر نوع دستکش ایمنی برای کار نمی تواند خوب باشد بلکه عواقب بدی را به همراه دارد. چرا که هر نوع دستکش کار برای فعالیتی خاص طراحی و تولید شده است که قادر به حفاظت انگشتان در همان حیطه کاری مورد نظر است.

درانتها به چند فاکتوری که می تواند در انتخاب دستکش کار موثر و مفید باشد اشاره می کنیم، با رعایت کردن این گزینه ها می توانید حافظ دستان خود باشید:

  • نوع ماده شیمیایی که با دستان و انگشتان در تماس است
  • چگونگی نوع تماس ( غوطه وری کامل ، ترشح و …. )
  • مدت زمان تماس
  • حفاظت لازمه اعضای دست ( تنها دست ، ساعد ، بازو )
  • نیازهای چنگشی ( خشک ، تر ، روغنی )
  • حفاظت در برابر گرما و حرارت
  • اندازه، سایز
  • سائیدگی، پارگی، نیازهای مقاومتی