آشنايي با سازمان آتش نشاني خدمات ايمني ایران

 

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني سيستمي مــتشكل از اجزاء بهم پيوسته و مبتني بر نظم و انضباط است كه به منظور رسيدن به هدف هاي خاصي ايجاد شده است ، اين هدف ها فلسفه وجودي سازمان را تشكيل مي دهند .

سازمانهاي آتش نشاني در ايران معمولاً به شكل سازماني وابسته به شهرداري بوده و با شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري در هر شهر تشكيل مي شوند .

اين سازمان نيز مانند هر سازمان ديگر داراي وظايفي است كه عمده ترين آنها نجات جان افراد ، مهار و اطفاي آتش سوزيها ، حفاظت از سرمايه هاي ملي و ارائه آموزشهاي عمومي و تخصصي در جهت ارتقاء سطح فرهنگ ايمني شهروندان مي باشد .

معمولاً سازمانها و مراكز ارائه خدمات ايمني و آتش نشاني كه با هدف ايمن سازي و محــافظت شهـرونـدان ايجاد شده اند زماني وارد عمل مي شوند كه حريق يا حادثه اي اتفاق افتاده و شهروندان از كنترل و مهار آن ناتوان باشند .

مديريت اين گونه حوادث كه از تنوع بي شماري برخوردار هستند نياز به امكانات و تجهيزات پيچيده و اطلاعات دقيقي از علوم و فنون مختلف دارد .

وقوع حوادث و آتش سوزي ها هر چند كوچك و جزئي باشد سازمانهاي خدماتي و نيروهاي امدادي متعددي را به فعاليت وا مي دارد اين فعاليتها نياز به هماهنگي هاي قبلي دارد كه در شرح وظايف هر سازمان مطرح و شرايط لازم جهت ايجاد ارتباط و همكاري آنها تعريف شده است .

در كليه شهرهاي جهان سازمانهاي آتش نشاني ايجاد شده اند و هر يك از آنها با توجه به نظام سياسي و اجتماعي هر كشور در زير مجموعه يك وزارت خانه يا نهاد بزرگتر قرار دارند .

سازمان هاي آتش نشاني موجود در كشورهاي مختلف هر يك داراي قوانين و مقررات اداري مخصوص به خود بوده و با نظام خاصي اداره مي شوند ولي همه اين سازمانها داراي اهداف مشتركي هستند .

در يك شهر بزرگ نيز ممكن است چندين واحد يا سازمان آتش نشاني وجود داشته باشد كه داراي مديريت و مقررات خاصي باشند كه ناشي از نظام حاكم بر آنهاست .

هر چند اعضاي اين گروه هاي امدادي شناخت نزديكي از يكديگر ندارند ولي با توجه به مهمترين اصل پذيرفته شده در فعاليتهاي گروهي يعني هماهنگي و همكاري با گروه و اطاعت از رهبري گروه و هدف مشتركي كه دارند در مواقع بروز حوادث و آتش سوزي هاي بزرگ دست دردست يكديگر با همكاري صميمانه به كنترل ، مهار و اطفاي حريق و حوادث پرداخته و در جهت ايجاد ايمني محيط و نجات آسيب ديدگان فعاليت مي نمايند .

اهداف سازمان آتش نشاني با يك هدف كلي كه استقرار ايمني پايدار در جامعه است ايجاد مي شود .