آتش نشانی

آتش نشانی یا اطفا حریق مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش به وسیله خاموش کردن ،کنترل ویا هدایت اتش های نا خواسته انجام می گیرد .

در ایران اولین سازمان آتش نشانی توسط روس ها در شهر تبریز ایجاد شد .

ساعات کاری آتش نشان به ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت است .

افرادی که در آتش نشانی استخدام می شوند در ابتدا مامور آتش نشان هستند .

کار آتش نشانی شامل دو بخش اطفا حریق و عملیات امداد ونجات می شود .آتش نشانی ها زیر نظر شهرداری کار می کنند .