فيلترهاي پيچي ماسكهاي تمام صورت (screw filter):
اين نوع فيلترها با انواع ماسک هاي تمام صورت از جمله مدل TR2002 و نيز ماسک نيم صورت ST85 ساخت SPASCIANI ايتاليا که در زير تصاوير آن ها نمايش داده شده اند قابل استفاده مي باشند.
انواع فيلتر هاي موجود بشرح ذيل مي باشند :‌
فيلتر بزرگ ضد ذره و باكتري P3 براي ماسكهاي تمام صورت:
هنگام كار در محيطي كه داراي گرد وغبار، آلاينده هاي ذره اي و بيولوژيكي تا ۲۰ برابر حد تماس مجاز شغلي باشد استفاده مي شوند.
فيلتر بزرگ شيميائي K2 براي ماسكهاي تمام صورت:
هنگام كار با بخارات آمونياك و هر نوع ماده قليايي ديگر استفاده مي شود.
فيلتر بزرگ شيميائي AX براي ماسكهاي تمام صورت:
هنگام كار با مواد آلي، مشتقات نفتي و حلالهائي كه نقطه تبخير زير ۶۵ درجه سانتيگراد را دارند. مثل: بنزن، بنزين وتينر فوري استفاده مي شود.
فيلتر بزرگ شيميائي A2B2 براي ماسكهاي تمام صورت:
هنگام كار با بخارات آلي، معدني از جمله گاز کلر و گازهاي اسيدي استفاده مي شود.
فيلتر شيميائي A2B2E2K2براي ماسكهاي تمام صورت :
هنگام كار با بخارات آلي، معدني،گازهاي اسيدي، دي اكسيدگوگرد وآمونياك استفاده ميشود.
فيلتر بزرگ شيميائي A2B2E2K2P3 براي ماسكهاي تمام صورت:
هنگام كار با بخارات آلي ومعدني، گازهاي اسيدي، دي اكسيد گوگرد، بخارات آمونياك توأم با گرد و غباراستفاده مي شود.
فيلتر بزرگ شيميائي ABEK2HgP3 براي ماسكهاي تمام صورت:
هنگام كار با بخارات آلي و معدني، گازهاي اسيدي، دي اكسيد گوگرد وآمونياك، گرد وغبار و بخارات جيوه استفاده مي شود.
فيلتر بزرگ شيميايي A2B2E2K2Hg CO 20 NOP3 NRيا ۲۰۴ UP3براي ماسکهاي تمام صورت:
موارد استفاده مانند فيلتر A2B2E2K2P3 توأم با وجود آلاينده هاي اكسيد نيتروژن، بخارات جيوه وگاز منواكسيدكربن، اين فيلتر مخصوص عمليات نجات و مبارزه با حريق مي باشد