فشار سنج ساده | فشار سنج مرکب

فشار سنج ساده
دارای صفحه ای است که بر حسب اتمسفر یا بار درجه بندی می شود وعقربه مقدار فشار خروجی را نشان می دهد وبا توجه به دهنده خروجی لوله مقدار آب خروجی را در دقیقه محاسبه می کنند. محل نصب این فشار سنج قسمت خروجی پمپ است
ممکن است پمپ دارای تعدادی فشار سنج ساده باشد که به طرز قرار گرفتن پروانه ها وخروجی آب از پروانه ها ومیزان فشار و آبدهی پمپ بستگی دارد و فشار و فشارهای مختلفی را در خروجیها مختلف نشان می دهد
فشار سنج مرکب
این فشار سنج دارای دو سری درجه بندی که یکی نشان دهنده مقدار ارتفاع سطح آب تا دهنده ورودی پمپ که بر حسب متر محاسبه می گردد ودرجه بندی دیگر مقدار فشار ورودی آب بدرون پمپ از طریق لوله خرطومی را نشان می دهد وبر حسب اتمسفر ویا بار درجه بندی شده است ومعمولاً درمسیر ورود آب نصب می گردد ودارای صفحه ای دو رنگ است