روش های علامت گذاری | ترافیک عبور و مرور

تخلیه علائم از ماشین و کاربرد آنها  :

پارک کردن

قبل از تخلیه علایم از ماشین و استقرار آنها ، باید وسیله نقلیه را به صورت مناسب و ایمنی پارک نمود . اگر شرایط مناسب برای پارک این وسیله ها جهت دیدن رانندگان وجود ندارد باید از چراغ های چشمک زن استفاده شود .

در هر صورت علایم باید طوری قرار گیرند که باعث مسدود شدن راه نگردند . هنگامی که جاده سیستم روشنایی ندارد ، باید در هنگام شب از چراغ خطر زرد (کهربایی) در کنار علایم قرار گیرد .

علائم پیش آگاهی

اگر در محوطه کار به دلیل وجود شیب های تند ، دید محدود میباشد ، باید از علایم پیش آگاهی  استفاده گردد تا رانندگان قبل از رسیدن به محوطۀ کاری زمان کافی برای کاهش سرعت و تطبیق با شرایط محیطی را داشته باشند .

دسترسی به کارگاه

باید بدانیم در هنگام نصب علایم و مخروط های ایمنی ، وسایل نقلیه ای که مورد استفاده قرار میگیرند ، ضوابط و مقررات رانندگی و نیز ضوابط بارگیری محصولات را رعایت نمایند .

رانندگانی که با وسیله های نقلیه که چراغ چشمک زن  زرد روی آنها نصب شده رانندگی می نمایند، باید قبل از ورود به محوطه کاری آن را روشن نمایند . این عمل باعث خواهد شد که سایر رانندگان عبوری گمراه نشده و به درستی عبور نمایند.

چراغ های چشمک زن قرمز موجب گیج شدن رانندگان از راه میشوند .

 

روش تنظیم و استقرار علایم

۱) علامت “جاده در دست تعمیر است” باید بر اساس سرعت مجاز قبل از ورود به منطقه کاری در فواصل ۵۰ تا ۸۰۰ متری محوطه کاری قرار گیرد و در صورت محدودیت دید از علایم اضافی استفاده شود .

۲) وسیله نقلیه در محل مناسب و ایمن متوقف شود .

۳) پوشیدن لباس کار مخصوص و مناسب با دید کافی در روز و شب  برای مأموران و کارگران الزامی است .

۴) علایم و تجهیزات قبل از به کار بردن کنترل گردند .

۵) در صورت توقف وسیله نقلیه در سطح جاده ، تدابیر حفاظتی لازم برای عبور ترافیک انجام پذیرد و یک تابلوی “از چپ یا از راست برانید” در کنار آن قرار گیرد .

۶) در پایان  باید تابلوی “پایان محدوده جاده در دست تعمیر است” که نشان دهنده رسیدن به شرایط عادی است ، گذاشته شود .

۷) از تابلوهای (از سمت چپ  یا راست حرکت کنید جاده باریک میشود) و چراغهای روشنایی برای حفاظت از ناحیه کاری و آگاهی دادن مناسب و به موقع مطابق با آنچه قبلاً گفته شد استفاده شود .

۸) به منظور ایمنی بیشتر و در صورت نیاز میتوان پس از تأیید ناظر در طول محوطه کاری سرعت حرکت وسایل نقلیه را با استفاده از علایم محدودیت سرعت کاهش داد .

۹) در آزاد راه ها و راه های شریانی (بزرگراهها و راههای اصلی) وقتی که لازم است حداکثر سرعت کمتری را در نزدیک شدن به محوطۀ کاری به کار گرفت ، اختلاف بین سرعت نزدیک شدن به محوطه کاری و حداکثر سرعت ، زیاد خواهد بود ، در چنین شرایطی قبل از محدودیت سرعت “نهایی”، باید یک محدودیت سرعت “واسطه” اختیار گردد تا رانندگان را به تدریج برای محدودیت سرعت کمتر بعدی آماده سازد .