حفاظت فردی

شما می توانید از بروز حوادث و مشکلات برای سلامتی خودتان جلوگیری کنید اگر :

برای انجام کار از ابزار مناسب استفاده کنید .

ابزار را طبق دستورالعمل مربوطه به کار ببرید .

کتابچه دستور العمل چگونگی بکار بردن ابزار را مطالعه نمائید .

ابزار صدمه دیده را تعمیر و یا تعویض نمایید .

برای استفاده از ابزار، آموزش لازم و کافی دیده باشید .

از وسایل استحفاظ فردی استفاده کنید.

استفاده از ابزار بطور صحیح .

دستور العمل نگهداری ابزار را بخوانید و دنبال کنید .

ابزار را فقط برای انجام کاری که طراحی شده است بکار ببرید .

برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کنید .

برای آزمایش تیز بودن ابزار تیز، از یک قطعه چوب استفاده کنید و هرگز از انگشتان دست برای این کار استفاده نکنید .

قبل از بکار گیری ابزار، آنرا از نظر صدمه بازرسی کنید .

بعد از استفاده از ابزار، آنرا تمیز کنید .

وقتی که از ابزار برقی استفاده می کنید ، قطعه کار را روی میز مهار کرده یا محکم به گیره ببندید .

اگر امکان بستن آن میسر نبود، حتماَ باید توسط یک نفر گرفته شود .

هنگام کار با ابزار، انگشتری، حلقه، دستبند و سایر وسایل زینتی را از خود دور کنید ، زیرا این وسایل ممکن است گیر کنند و موجب صدمه به دست شما

خواهند شد.

دستها، موی سر و البسه خود را از لبه تیز و قسمت های گردنده ابزار دور نگه دارید .

اگر از ابزار کلیددار استفاده میکنید بعد از اتمام کار کلید آنرا بردارید .