حفاظت صورت

گردو غبار جزء آلاينده هاي شيميايي هوا بوده كه در قطرهاي آئروديناميك كمتر از ۷ ميكرون مي تواند در حبابچه هاي

هوايي ته نشين شده فرد را دچار مشكلات گاهاٌ برگشت ناپذير نمايد.

براي در امان ماندن از اثرات سوء ذرات معلق لازم است افراد در هنگام تردد در محيط هاي آلوده بخصوص در مراكز شهرهاي

بزرگ مانند تهران از وسيله حفاظتي مناسب تنفسي كه بتواند ميزان مواجهه با اين نوع از آلاينده هاي هوا را به حداقل ممكن

كاهش دهد استفاده نمايند.

حال اين سئوال مطرح مي شود كه ماسك حفاظتي مناسب در برابر ذرات معلق در هواي آلوده شهر ها چه مشخصاتي دارد؟

ماسك ها در دو تيپ FFP1 و FFP2 كه گاهاٌ با نام هاي P1 و P2 هم در بازار عرضه مي شوند.

این ماسک ها می توانند غلظت گرد و غبار را تا ۴ برابر FFP1 و۱۰ برابر FFP2کاهش دهند. کارایی نوع مرغوب این ماسک ها ۹۴% میباشند.

نوع خاصي از اين ماسك ها در بازار

موجود است كه علاوه بر جذب ذرات معلق قابليت جذب برخي گازها و بخارات مانند بخارات مواد آلي ) تركيبات آروماتيك

MTBE و…( را دارا مي باشند در اين نوع از ماسك ها در ماسك FFP2 مقداري ماده جاذب مانند ذغال فعال( Activated Charcoal)موجود است كه توانايي جذب بخارات آلي را دارا مي باشد. اين ماده در بدنه ماسك بصورت يك پوشش وجود

دارد تا در هنگام دم گازها و بخارات آلي را جذب نمايد. اين ماسك ها در بازار با نام ماسك سوپاپ دار كربن دار با درجه

فيلتراسيون FFP2 هم شناخته مي شوند.