حفاظت دست و بازو | دستکش های حفاظتی | تجهیزات حفاظتی

در صورتی که ارزیابی خطر در محیط کار آشکار نماید که کارگران با خطرات آسیب بالقوه برای دست و بازو مواجه هستند ، کارفرمایان باید برای کارگران دستکش ایمنی مناسب تهیه نمایند .

خطرات بالقوه شامل جذب پوستی مواد خطرناک ، مواد شیمیایی یا سوختگی ناشی از گرما ، خطرات الکتریکی ، ساییدگی ، کوفتگی ، بریدگی ، سوراخ شدگی ، شکستگی استخوان و قطع عضو می­باشند .

تجهیزات حفاظتی دست شامل دستکش­ ها ، حفاظت کننده ­های انگشت و پوشش دهنده بازو یا دستکش­ های پوشش دهنده آرنج

می­باشند .

انواعی از دستکش ­های حفاظتی امروزه برای حفاظت ­دهی در برابر طیف گسترده­ای از خطرات در دسترس هستند .

ماهیت خطر و عملیاتی که باید انجام گیرد در انتخاب دستکش ­ها موثر می­ باشد .

فاکتورهای موثر در انتخاب دستکش

نوع ماده ای که به کار می­رود

–  ماهیت تماس (فرو بری کامل، پاشش مواد و غیره)

–  مدت تماس

–  مساحت مورد نیاز برای حفاظت

–  نیاز به چنگش

–  حفاظت دهی حرارتی

–  سایز و راحتی آن

–  سایش