امداد | عملیات نجات | امداد و نجات

حوادث و کشور ما

ایران یکی از کشورهای حادثه خیز دنیاست . تقریبا هر بیست و پنج دقیقه یک نفر در اثر تصادف در ایران می میرد . هر سال صدها نفر در آب های کشور غرق می شوند .

قرار گرفتن ایران روی خط زلزله باعث شده تا هر از گاهی زلزله ای میهب بخشی از کشور را بلرزاند . همه ساله روستاها و شهر های بسیاری از کشورما در معرض سیل قرار دارد.

امداد و نجات چیست؟

یاری رساندن به کسانی که در اثر حادثه نیازمند کمک هستند را امداد می گویند. هم چنین به مجموعه اقداماتی که برای رهایی و خروج یک مصدوم از صحنه حادثه انجام می شود ، نجات می گویند .

مثل خارج کردن مصدوم از میان لاشه ماشین های تصادفی ،نجات یک نفر از زیر آوار،نجات یک غریق در دریا ، پیدا کردن کسی در کوه . همه و همه مثالهایی از امداد و نجات هستند.

نجات :

نجات عبارت است از عملیاتی که منجر به رهایی افراد زنده از شرایط بحرانی و به دام افتاده می شود و هم چنین انجام کمک های اولیه بر روی آنها کارهای عملی اساس آموزش نجات است و آموزش عملی یا تئوری برای تفهیم مسئولیت ها و فهم بهتر کارهای عملی به کار می رود.

همچنین نمایش یک عمل نجات بدون اینکه نجات گران شخصا آن را انجام ندهند فایده چندانی ندارد. کار نجات یک کار کاملا” فنی است و اجرای صحیح آن احتیاج به آموزش و تمرین و مهارت های خاصی دارد.

افرادی که بخواهند در مرحله اولیه و ابتدایی تا قبل از رسیدن دسته های متخصص و تعلیم دیده عملیات نجات را انجام دهند باید توجه داشته باشند که چه کارهایی را باید به مرحله اجرا بگذارند.

کلیه عملیات نجات باید به طور گروهی یا دسته جمعی انجام شود . بایستی دستورات فرمانده گروه را دقیقا  و به موقع اجرا کرد.زیرا ممکن است جان مصدوم و شاید جان خود نجات گر نیز به خطر افتد واین بستگی به اطاعت و اجرای حتی کوچکترین دستور فرمانده گروه دارد.

در عملیات نجات نتیجه کار یک فرد تعلیم دیده و با هوش به مراتب بیشتر و موثرتر از قدرت و نیروی جسمانی اوست.