سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني سيستمي مــتشكل از اجزاء بهم پيوسته و مبتني بر نظم و انضباط است كه به منظور رسيدن به هدف هاي خاصي ايجاد شده است، اين هدف ها فلسفه وجودي سازمان را تشكيل مي دهند.

سازمانهاي آتش نشاني در ايران معمولاً به شكل سازماني وابسته به شهرداري بوده و با شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري درهر شهر تشكيل مي شوند.

اين سازمان نيز مانند هر سازمان ديگر داراي وظايفي است كه عمده ترين آنها نجات جان افراد ، مهار و اطفاي آتش سوزيها ، حفاظت از سرمايه هاي ملي و ارائه آموزشهاي عمومي و تخصصي در جهت ارتقاء سطح فرهنگ ايمني شهروندان مي باشد.

معمولاً سازمانها و مراكز ارائه خدمات ايمني و آتش نشاني  كه با هدف ايمن سازي و محــافظت شهـرونـدان ايجاد شده اند زماني وارد عمل مي شوند كه حريق يا حادثه اي اتفاق افتاده و شهروندان از كنترل و مهار آن ناتوان باشند.

مديريت اين گونه حوادث كه ازتنوع بي شماري برخوردار هستند نياز به امكانات و تجهيزات پيچيده واطلاعات دقيقي از علوم و فنون مختلف دارد.وقوع حوادث و آتش سوزي ها هر چند كوچك و جزئي باشد  سازمانهاي خدماتي و نيروهاي امدادي متعددي را به فعاليت وا مي دارد اين فعاليتها نياز به هماهنگي هاي قبلي دارد كه در شرح وظايف هر سازمان مطرح و شرايط لازم جهت ايجاد ارتباط و همكاري آنها تعريف شده است.

در كليه شهرهاي جهان سازمانهاي آتش نشاني ايجاد شده اند و هر يك از آنها با توجه به نظام سياسي و اجتماعي هر كشور در زير مجموعه يك وزارت خانه يا نهاد بزرگتر قرار دارند.

سازمان هاي آتش نشاني موجود دركشورهاي مختلف هريك داراي قوانين و مقررات اداري مخصوص به خود بوده و با نظام خاصي اداره مي شوند ولي همه اين سازمانها داراي اهداف مشتركي هستند.

در يك شهر بزرگ نيز ممكن است چندين واحد يا سازمان آتش نشاني وجود داشته باشد كه داراي مديريت و مقررات خاصي باشند كه ناشي از نظام حاكم برآنهاست .

هر چند اعضاي اين گروه هاي امدادي شناخت نزديكي از يكديگر ندارند ولي با توجه به مهمترين اصل پذيرفته شده در فعاليتهاي گروهي يعني هماهنگي و همكاري با گروه و اطاعت از رهبري گروه و هدف مشتركي كه دارند در مواقع بروز حوادث و آتش سوزي هاي بزرگ دست دردست يكديگر با همكاري صميمانه به كنترل ، مهار و اطفاي حريق و حوادث پرداخته و در جهت ايجاد ايمني محيط و نجات آسيب ديدگان فعاليت مي نمايند.

اهداف سازمان آتش نشاني با يك هدف كلي كه استقرار ايمني پايدار در جامعه است ايجاد مي شود.